بایگانی برچسب ها: لباس های قطب شمال

پوشش و تجهیزات مناسب در سفر به قطب شمال

پس از قطب جنوب، سرد ترین قسمت زمین شمالی ترین نقطه جغرافیایی آن به حساب می آید که در واقع به دلیل نوع چرخش زاویه دار زمین به دور خورشید و فاصله بیشتر آن با ستاره منظومه شمسی،

ویدیو ها ی اخیر

مطالب اخیر

جهانگردی

ایرانگردی