بایگانی برچسب ها: فروز فیروزی

خبر: اولین پرواز بانوان ایرانی بر فراز آسمان ایران

اینستاگرام نشاط جهانداری امروز دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸ یک روز خاص و فر اموش نشدی در صنعت هوایی ایران میباشد; برای اولین بار هدایت هواپیما توسط دو بانوی خلبان صورت گرفت. خلبان اول: نشاط جهانداریخلبان دوم: فروز فیروزی این متن با تصویر فوق در روز دوشنبه ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۸ در اکانت اینستاگرام کاپیتان نشاط […]

ویدیو ها ی اخیر

مطالب اخیر

جهانگردی

ایرانگردی